Prawa człowieka – co oznaczają dla każdego z nas?

5 grudnia 2020 by Brak komentarzy

Każdy człowiek dysponuje szerokim wachlarzem uprawnień i wolności, z których może korzystać każdego dnia. Jednak bardzo często nie zdajemy sobie sprawy jakie prawa nam przysługują. Warto przyjrzeć się im nieco bliżej, ponieważ mają one doniosłe znaczenie praktyczne. Powinniśmy szczególnie dbać o to, aby te prawa były przestrzeganie i wyrażać zdecydowany przeciw wobec wszelkich prób ich łamania.

Czym są prawa człowieka?

Prawa człowieka są podstawowymi, fundamentalnymi zapisami normatywnymi obowiązującymi na całym świecie. Jest to zbiór praw przysługujących każdemu człowiekowi bez względu na wszystko. Punktem wyjścia dla ich posiadania jest przyrodzona godność wszystkich ludzi. W związku z tym każdy może korzystać z praw człowieka bez względu na to jakiej jest narodowości, jakie ma poglądy polityczne, pochodzenie, jakim językiem się posługuje, jakiej jest rasy oraz płci. Prawa człowieka charakteryzują się następującymi cechami: powszechność, przyrodzoność, niezbywalność, nienaruszalność, naturalność i niepodzielność. Dzięki temu w identycznym stopniu przysługują wszystkim ludziom na całym świecie już od momentu ich przyjścia na świat. Samodzielnie nie możemy się ich zrzec, jak również władza swoimi działaniami nie ma możliwości nas ich pozbawić. Przestrzeganie tych praw powinno być priorytetem dla każdego państwa, a do ich ograniczenia może dojść tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, które są ściśle wskazane w odpowiednich aktach normatywnych.

Jakie są generacje praw człowieka?

Tak zwana pierwsza generacja praw człowieka dotyczy praw osobistych oraz obywatelskich i publicznych. Jest to więc prawo do: życia, wyrażania własnych opinii, wolności wyznania i sumienia, prywatności, ochrony prawnej, zrzeszania się, udziału w życiu publicznym oraz prawo do informacji. Z kolei druga generacja praw człowieka obejmuje prawa ekonomiczne, socjalne i kulturowe. Jest to między innymi prawo do: pracy i godziwego wynagrodzenia za jej wykonywanie, tworzenia związków zawodowych, świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz korzystania z osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego. Trzecia generacja praw człowieka to prawo do: pokoju, demokracji, rozwoju, ochrony danych osobowych i zachowania własnej tożsamości.

Szczególna ochrona słabszych grup społecznych

Władze poszczególnych państw przywiązują dużą wagę do ochrony praw tych grup społecznych, które są określane jako nieco słabsze od innych. Są to na przykład seniorzy, dzieci, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Jako przykład można tutaj wskazać dostęp kobiet do praw publicznych, takich jak bierne i czynne prawo wyborcze oraz możliwość zdobycia wykształcenia oraz pracy. Na dobrą sprawę przedstawicielki płci żeńskiej dopiero od wieku mogą cieszyć się dostępem do tych praw na takim poziomie jak wygląda to w przypadku mężczyzn. W związku z tym pojawia się coraz więcej instytucji oraz organizacji, których celem jest praktyczna realizacja zasady równości płci.

Podsumowanie

Ochrona praw człowieka jest najważniejszym zadaniem każdego z państw. W związku z tym nie powinien dziwić fakt, że pojawia się cała masa oficjalnych instytucji oraz pozarządowych organizacji, które działają na rzecz praw człowieka. Do najbardziej popularnych należą: Rada Praw Człowieka ONZ, Komitet Praw Człowieka ONZ, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Human Rights Watch, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Międzynarodowa Komisja Praw Człowieka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *